banner1

banner2

Link :
banner3

banner4

banner5

banner6

       ขอคำแนะนำการตั้งบริษัททัวร์หน่อย


        ต้องมีอะไรบ้าง และต้องใช้อะไรบ้าง เงินทุนเท่าไหร่
ที่จริงพอมีไอเดียอยู่บ้างแต่อยากขอคำแนะนำเพิ่ม
อาจจะหาไกด์จากในนี้ไปร่วมงานด้วย
ขอบคุณทุกคำแนะนำที่มีให้นะครับ

      จาก :  ไกด์ไม่เก๋าแต่ไม่เคยโกง     03/13/03 - 18: 56
      อีเมล์ :

      ความคิดเห็นที่ 1


         กรุณาติดต่อ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-250-5500 ( 20 สาย )
สำนักงานใหญ่ สอบถามข้อมูล 1672
www.tat.or.th
e-mail: center@tat.or.th
สอบถามที่ไปที่แผนกทะเบียนและธุรกิจท่องเที่ยว
ถามเรื่องที่ท่านต้องการรู้ หรือ ถ้าให้เร็วโทร 1672
กด 0 ถามโอเปอร์เรเตอร์ จะได้คำตอบเร็วกว่าครับ
ถ้าต้องการไกด์ ภายในประเทศและสต๊าฟ ติดต่อผมได้ครับ 01-8429142 ไกด์พงษ์
     จาก :   Pong     03/15/03 - 21: 42
      อีเมล์ :

      ความคิดเห็นที่ 2


         การจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว
คำแนะนำการขออนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

1. อนุญาตธุรกิจนำเที่ยว
"ธุรกิจนำเที่ยว" ได้แก่ การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัด หรือการให้บริการ หรือการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการเดินทาง สถานที่พัก อาหาร ทัศนาจร และหรือมัคคุเทศก์ให้แก่นักท่องเที่ยว โดยมุ่งหมายถึง "การนำเที่ยว" เป็นสำคัญ และต้องมีการติดต่อโดยตรงกับนักท่องเที่ยวเพื่อจัดบริการไปท่องเที่ยว ณ สถานที่ต่าง ๆ ส่วนจะมีการบริการด้านการเดินทาง สถานที่พัก อาหาร หรือมัคคุเทศก์ด้วยหรือไม่ หรือมีมากน้อยเพียงใด ก็เป็นส่วนหนึ่งของ "การนำเที่ยว" เท่านั้น และดำเนินการในเชิงธุรกิจ แต่ไม่รวมถึงธุรกิจให้เช่ายานพาหนะ เพื่อการเดินทางธุรกิจรับจ้างขนส่งผู้เดินทาง ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจร้านอาหาร การไปทอดกฐิน การไปทอดผ้าป่า และการทัศนศึกษาเป็นครั้งคราว

2. ประเภทของใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว แบ่งเป็น 3 ประเภท
1. เฉพาะพื้นที่ ได้แก่ การประกอบธุรกิจนำเที่ยวไปยังสถานที่ใดในจังหวัดหนึ่งจังหวัดใดที่สำนักงานตั้งอยู่และจังหวัดที่
มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดนั้น
2. ในประเทศ ได้แก่ การประกอบธุรกิจนำเที่ยวไปยังสถานที่หนึ่งสถานที่ใดภายในราชอาณาจักร (Domestic)
3. ต่างประเทศ ได้แก่ การประกอบธุรกิจนำเที่ยวไปยังสถานที่หนึ่งสถานที่ใดในต่างประเทศ(Outbound) หรือนำเที่ยวให้
กับนักทอ่งเที่ยวจากต่างประเทศไปยังสถานที่หนึ่งสถานที่ใดภายในประเทศ (Inbound) และรวมถึงการนำเที่ยวไปยัง
สถานที่หนึ่งสถานีใดในราชอาณาจักร (Domestic) ด้วย
3. คุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
3.1 บุคคลธรรมดา
(ก) สัญชาติไทย
(ข) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
(ค) มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
(ง) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(จ) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(ฉ) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความ
ผิดลหุโทษ
(ช) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
(ซ) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต แต่ถ้าเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตต้องถูกเพิกถอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
3.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามัญจดทะเบียน
(ก) ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทย
(ข) มีสำนักงานอยู่ในราชอาณาจักรไทย
(ค) ทุนของห้างหุ้นส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ต้องเป็นของหุ้นส่วนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย
(ง) หุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้จัดการต้องมีสัญชาติไทย
(จ) หุ้นส่วนผู้จัดการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียว กับคุณสมบัติของบุคคลธรรมดาในข้อ3.1 (ข) (ค) (ง)
(จ) (ฉ) (ช) และ (ซ)
(ฉ) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
(ช) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต แต่ถ้าเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตต้องถูกเพิกถอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
3.3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
(ก) ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทย
(ข) มีสำนักงานอยู่ในราชอาณาจักรไทย
(ค) ผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดทั้งหมดต้องมีสัญชาติไทย
(ง) ทุนของห้างหุ้นส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ต้องเป็นของหุ้นส่วนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย
(จ) หุ้นส่วนผู้จัดการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับคุณสมบัติของบุคคลธรรมดาในข้อ 3.1 (ข)(ค)(ง)(จ)
(ฉ)(ช) และ (ซ)
(ฉ) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
(ช) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต แต่ถ้าเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตต้องถูกเพิกถอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
3.4 บริษัทจำกัด/บริษัทมหาชนจำกัด
(ก) ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทย
(ข) มีสำนักงานอยู่ในราชอาณาจักรไทย
(ค) กรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องสัญชาติไทย
(ง) ทุนของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ต้องเป็นของบุคคลธรรมดา ซึ่งมีสัญชาติไทย
(จ) ต้องไม่มีข้อบังคับอนุญาตให้ออกใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ
(ฉ) กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับคุณสมบัติของบุคคลธรรมดาในข้อ 3.1
(ข) (ค) (ง) (ฉ) (ช) และ (ซ)
(ช) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
(ซ) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต แต่ถ้าเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตต้องถูกเพิกถอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

4. กรณีประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมีกิจกรรมดำน้ำแบบสคูบ้าด้วย
นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ3 แล้วจะต้องปฏิบัติตามกำหนดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1) ต้องใช้เรือที่ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า
2) ต้องได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ ในกรณีที่ดำเนินการในเขตอุทยานแห่งชาติ
3) ใช้อุปกรณ์ในการดำน้ำที่มีนิติบุคคลให้การรับรองมาตรฐาน
4) จุดที่ลงดำน้ำต้องเป็นบริเวณที่กรมเจ้าท่าหรือกรมป่าไม้ (กรณีที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ)เป็นผู้กำหนดจุดวางทุ่นจอดเรือ
5) ห้ามทอดสมอเรือในเขตปะการังโดยผู้รับใบอนุญาตต้องทำทุ่นจอดเรือตามแบบที่กรมเจ้าท่ากำหนด
6) ต้องมีผู้ควบคุมการดำน้ำ (Dive Master) หรือผู้สอนการดำน้ำ (Dive Instructor) ซึ่งมีใบอนุญาตควบคุมหรือสอนการดำน้ำ
ตามมาตรฐานสากลในระหว่างการดำน้ำ
7) ผู้ดำน้ำต้องมีใบอนุญาตการดำน้ำตามมาตรฐานสากล
8) ต้องมีถังออกซิเจนสำรอง และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ดำน้ำ (First Aid Equipment) ประจำเรือ
9) ต้องทำประกันให้แก่ผู้ดำน้ำคนละไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต้องมีวิทยุสื่อสาร และหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินประจำเรือ
10) ห้ามมิให้มีการเก็บ หักทำลาย หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อแนวปะการังและระบบนิเวศทางทะเล ซึ่งรวมทั้งการห้าม
ทิ้งสิ่งของ ของเสีย หรือปล่อยน้ำมันลงสู่ทะเล
11) ต้องปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อยู่ในศีลธรรมอันดี
5. การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
5.1 เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
5.1.1 บุคคลธรรมดา
ก) แบบคำขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
(ข) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ ของผู้
ประกอบการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และต้นฉบับ
(ค) ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และต้นฉบับ
(ง) รูปถ่ายภายนอกด้านหน้าของอาคารสำนักงาน ขนาด7.60 ซ.ม. x 12.70 ซ.ม. จำนวน 2 รูป พร้อมรับรองความถูกต้อง
(จ) แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสำนักงานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยว พร้อมรับรองความถูกต้อง
(ฉ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองสถานที่ที่ใช้เป็นสำนักงาน เช่น สัญญาซื้อขาย หรือสัญญาเช่า หรือ
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ พร้อมหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของผู้ให้คำยินยอม
(ช) หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประชาชน
ได้ของผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและต้นฉบับ
5.1.2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ
(ก) แบบคำขอใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว
(ข) เอกสารรายชื่อ สัญชาติ จำนวนหุ้น ของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน รับรองความถูกต้อง โดยหุ้นส่วนผู้มีอำนาจ
(ค) ภาพถ่ายถ่ายประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐหรือใบ
สำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือภาพถ่ายหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน พร้อมรับรองสำเนาถูก
ต้อง และต้นฉบับ
(ง) ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน กรณีเป็นคนต่างด้าวต้องแสดงใบอนุญาตการทำงานในประเทศ
ไทย (Work Permit) หรือหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งรับรองโดยหุ้นส่วนผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนา
ถูกต้อง และต้นฉบับ
(จ) ตัวอย่างรอยตราประทับ (ถ้ามี) พร้อมรับรองความถูกต้อง
(ฉ) รูปถ่ายภายนอกด้านหน้าของอาคารสำนักงาน ขนาด7.60 ซม. x 12.70 ซม. จำนวน 2 รูป พร้อมรับรองความถูกต้อง
(ช) แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสำนักงานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยว พร้อมรับ รองความถูกต้อง
(ซ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองสถานที่ที่ใช้เป็นสำนักงาน เช่น สัญญาซื้อขาย หรือสัญญาเช่า หรือ
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ พร้อมหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของผู้ให้คำยินยอม
(ฌ) หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประชาชนได้
ของผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและต้นฉบับ5.1.3 ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
(ก) แบบคำขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
(ข) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน แสดงการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน
สามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉบับระบุรายชื่ออำนาจของหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างฯ สถานที่ตั้งสำนักงาน
แห่งใหญ่ และสาขา (ถ้ามี) พร้อมวัตถุที่ประสงค์ที่ระบุว่าประกอบธุรกิจนำเที่ยว
(ค) รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (หส.2) ฉบับรับรองโดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายการจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไข (หส.3) ฉบับรับรองโดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
(ง) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐหรือใบ
สำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือภาพถ่ายหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน
ห้างทุกคน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและต้นฉบับ
(จ) ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน กรณีเป็นคน ต่างด้าว ต้องแสดงใบอนุญาตการทำงานใน
ประเทศไทย (Work Permit) หรือหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งรับรอบโดยหุ้นส่วนผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และต้นฉบับ
(ฉ) ตัวอย่างรอยตราประทับ ซึ่งต้องเป็นตราที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์พร้อมรับรองความถูกต้อง
(ช) รูปถ่ายภายนอกด้านหน้าของอาคารสำนักงาน ขนาด 7.60 ซ.ม. x 12.70 ซ.ม. จำนวน 2 รูป พร้อมรับรองความถูกต้อง
(ซ) แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสำนักงานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยว พร้อม รับรองความถูกต้อง
(ฌ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองสถานที่ที่ใช้เป็นสำนัก งาน เช่น สัญญาซื้อขาย หรือสัญญาเช่า หรือ
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ พร้อมหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของผู้ให้คำยินยอม
(ญ) หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประชาชน
ได้ของผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและต้นฉบับ
5.1.4 บริษัทจำกัด/บริษัทมหาชนจำกัด
(ก) แบบคำขอใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว
(ข) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน แสดงการจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด
หรือบริษัทมหาชน จำกัดฉบับระบุรายชื่ออำนาจของ กรรมการของบริษัท สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ และสาขา
(ถ้ามี) พร้อมวัตถุที่ประสงค์ที่ระบุว่าประกอบธุรกิจนำเที่ยว
(ค) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตร ประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐหรือใบ
สำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือภาพถ่ายหนังสือเดินทาง (Passport) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันกับ
บริษัททุกคน พร้อมรับรองสำเนาถูก ต้องและต้นฉบับ
(ง) ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน กรณีเป็นคนต่างด้าวต้องแสดงใบอนุญาตการทำงานใน
ประเทศไทย (Work Permit) หรือหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับ
รองสำเนาถูกต้อง และต้นฉบับ
(จ) บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ปีปัจจุบัน (บัญชีรายชื่ผู้ถือหุ้นที่บริษัทจะต้องส่งให้นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเป็น
ประจำทุกปี ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น) ฉบับรับรองโดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
(ฉ) หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2) ฉบับรับรองโดยนายทะเบียนหุ้นส่วน บริษัท
(ช) ข้อบังคับของบริษัท หรือรายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ. 3) หรือรายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท ฉบับรับรองโดย
นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
(ซ) ตัวอย่างรอยตราประทับ ซึ่งต้องเป็นตราที่ได้จดทะเบียนไว้กับ กระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับรองความถูกต้อง
(ฌ) รูปถ่ายภายนอกด้านหน้าของอาคารสำนักงาน ขนาด7.60 ซ.ม. x 12.70 ซ.ม.จำนวน2 รูป พร้อมรับรองความถูกต้อง
(ญ) แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสำนักงานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยว พร้อมรับรองความถูกต้อง
(ฎ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองสถานที่ที่ใช้เป็นสำนัก งาน เช่น สัญญาซื้อขาย หรือสัญญาเช่า หรือ
หนังสือยินยอมให้ใช้ สถานที่ พร้อมหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของผู้ให้คำยินยอม
(ฏ) หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประชาชน
ได้ของผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและต้นฉบับ
6. เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว และมีกิจกรรมดำน้ำแบบสคูบ้าด้วย
นอกจากจะต้องมีเอกสารตามข้อ 5 แล้วจะต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
(ก) ภาพถ่ายใบทะเบียนเรือไทย จากกรมเจ้าท่า
(ข) ภาพถ่ายหนังสืออนุญาตจากกรมป่าไม้ กรณีดำเนินการในเขตอุทยานแห่งชาติ
(ค) เอกสารรับรองอุปกรณ์ในการดำน้ำจากนิติบุคคล
(ง) ภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมการดำน้ำ (Dive Master) หรือผู้สอนการดำน้ำ (Dive Instructor) ตามมาตรฐานสากล
(จ) ภาพถ่ายกรมธรรม์
(ฉ) ภาพถ่ายใบอนุญาตจากกรมไปรษณีย์โทรเลขให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม/ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
7. การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
การพิจารณาออกใบอนุญาตนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ นอกจากจะเป็นไปตามกฎหมายกำหนดแล้ว คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ยังได้กำหนดอำนาจของนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวเพิ่มเติมไว้ว่า "ผู้ขออนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวรายใด ถ้าผู้เกี่ยวข้อง เช่น กรรมการผู้จัดการ หุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้น เป็นต้น ปรากฏว่า มีชื่อเป็นผู้เคยเกี่ยวข้องกับธุรกิจนำเที่ยวที่เคยถูกหักหลักประกันชดใช้ค่าเสียหาย และปิดกิจการไปรวมอยู่ด้วย ไม่สมควรออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวให้ ทั้งนี้ จะพิจารณาให้ต่อเมื่อระยะเวลาได้ล่วงเลยไปแล้ว 3 ปี"
8. ค่าธรรมเนียมและหลักประกันใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและวางหลักประกันตามอัตราดังนี้
ก. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
(ก) เฉพาะพื้นที่ ฉบับละ 100 บาท
(ข) ในประเทศ ฉบับละ 300 บาท
(ค) ต่างประเทศ ฉบับละ 500 บาท
ข. หลักประกัน
(ก) เฉพาะพื้นที่ ต้องวางหลักประกันเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
(ข) ในประเทศ ต้องวางหลักประกันเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท
(ค) ต่างประเทศ ต้องวางหลักประกันเป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท
เว้นแต่มิได้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ไปยังสถานที่หนึ่งที่ใดในต่างประเทศต้องวางหลักประกัน 100,000 บาท
ค. ประเภทของหลักประกัน
(ก) เงินสด
(ข) หนังสือค้ำประกันของธนาคาร
(ค) พันธบัตรรัฐบาลไทย ชนิดที่ขายคืนได้ก่อนครบกำหนดชำระเงิน
(ง) พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลไทยค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย ชนิดที่ขายคืนได้ก่อนครบกำหนดชำระต้นเงิน
9. อายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวมีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
10. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
10.1 การต่ออายุ
ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องขอต่ออายุใบอนุญาต ภายใน 120 วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุหากไม่ขอต่ออายุต้องเลิกประกอบธุรกิจนำเที่ยวนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ และต้องคืนใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุเช่นเดียวกัน หากไม่คืนจะต้องถูกปรับไม่เกิน 1,000 บาท
10.2 เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
(ก) แบบคำขอต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
(ข) ภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ
(ค) เอกสารรายชื่อ สัญชาติ จำนวนหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน รับรองความถูกต้องโดยหุ้นส่วนผู้มีอำนาจ (กรณีเป็น
ห้างหุ้นส่วนสามัญ)
(ง) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือนแสดงการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน
สามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ฉบับระบุรายชื่ออำนาจของผู้จัด
การของห้างฯหรือกรรมการของบริษัทสถานที่ตั้ง สำนักงานแห่งใหญ่ และสาขา (ถ้ามี) พร้อมวัตถุที่ประสงค์ที่ระบุ
ว่าประกอบธุรกิจนำเที่ยว (กรณีเป็นนิติบุคคล)
(จ) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐหรือใบ
สำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือภาพถ่ายหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้จัดการของห้างฯหรือกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันห้างฯหรือบริษัททุกคนและใบอนุญาตการทำงานใน ประเทศไทย (Work Permit) หรือหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งรับรองโดยหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้จัดการของห้างหรือกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และต้นฉบับ
(ฉ) บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ปีปัจจุบัน (บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่บริษัทจะต้องส่งให้นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเป็น
ประจำทุกปี ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น) ฉบับรับรองโดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (กรณีเป็นบริษัทจำกัดหรือ
บริษัทมหาชนจำกัด)
(ช) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองสถานที่ที่ใช้เป็นสำนักงาน เช่น สัญญาซื้อขาย หรือสัญญาเช่า หรือ
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ พร้อมหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของผู้ให้คำยินยอม ถ้าเอกสารเดิม
หมดอายุ
(ซ) หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประชาชน
ได้ของผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและต้นฉบับ
10.3 ค่าธรรมเนียมและหลักประกัน
ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและวางหลักประกันตามอัตราดังนี้
10.3.1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
(ก) เฉพาะพื้นที่ ฉบับละ 100 บาท
(ข) ในประเทศ ฉบับละ 300 บาท
(ค) ต่างประเทศ ฉบับละ 500 บาท
10.3.2 หลักประกัน
กรณีหลักประกันเดิมเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะให้ธนาคารมีหนังสือต่ออายุหนังสือค้ำประกันเดิมออกไปอีกก็ได้ แต่ต้องกำหนดวันหมดอายุของหนังสือค้ำประกันออกไปไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
11. การเปลี่ยนแปลงรายการของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอเปลี่ยนแปลงรายการ
11.1 กรณีเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานประกอบการ
1) แบบคำขอเปลี่ยนแปลงรายการสำหรับธุรกิจนำเที่ยว
2) ต้นฉบับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
3) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือนแสดงถึงการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน
สามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ฉบับระบุรายชื่ออำนาจของผู้จัดการ
ของห้างฯหรือของกรรมการผู้จัดการสถานที่ตั้ง สำนักงานแห่งใหญ่ และสาขา (ถ้ามี)พร้อมวัตถุที่ประสงค์ที่ระบุว่า
ประกอบธุรกิจนำเที่ยว (กรณีเป็นนิติบุคคล)
4) รูปถ่ายภายนอกด้านหน้าของอาคารสำนักงาน ขนาด7.60 ซ.ม. x 12.70 ซ.ม จำนวน 2 รูป พร้อมรับรองความถูกต้อง
5) แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสำนักงานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยว พร้อมรับรองความถูกต้อง
6) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองสถานที่ที่ใช้เป็นสำนักงาน เช่น สัญญาซื้อขาย หรือสัญญาเช่า หรือ
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ พร้อมหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของผู้ให้คำยินยอม
7) หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประชาชนได้
ของผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและต้นฉบับ
11.2 กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อสถานประกอบการ
1) แบบคำขอเปลี่ยนแปลงรายการสำหรับธุรกิจนำเที่ยว
2) ต้นฉบับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
3) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือนแสดงถึงการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน
สามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ฉบับระบุรายชื่ออำนาจของผู้จัดการ
ของห้างฯหรือกรรมการผู้จัดการสถานที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ และสาขา (ถ้ามี)พร้อมวัตถุที่ประสงค์ที่ระบุว่าประกอบ
ธุรกิจนำเที่ยว (กรณีเป็นนิติบุคคล)
4) หนังสือบริคณห์สนธิแก้ไขเพิ่มเติม รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ (กรณีเป็นนิติบุคคล)
5) รูปถ่ายภายนอกด้านหน้าของอาคารสำนักงาน ขนาด7.60 ซ.ม. x 12.70 ซ.มจำนวน2 รูป พร้อมรับรองความถูกต้อง
6) ตัวอย่างรอยตราประทับ (ถ้ามี) พร้อมรับรองความถูกต้อง
7) กรณีวางหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ต้องมีหนังสือของธนาคารยืนยันความรับผิดชอบในชื่อใหม่
(กรณีเป็นนิติบุคคลหรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญ)
8) หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประชาชนได้
ของผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและต้นฉบับ
11.3 กรณีเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจ
1) แบบคำขอเปลี่ยนแปลงรายการสำหรับธุรกิจนำเที่ยว
2) ภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ
3) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือนแสดงถึงการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน
สามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ฉบับระบุรายชื่ออำนาจของผู้จัดการ
ของห้างฯหรือกรรมการผู้จัดการสถานที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ และสาขา (ถ้ามี)พร้อมวัตถุที่ประสงค์ที่ระบุว่าประกอบ
ธุรกิจนำเที่ยว
4) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐหรือใบ
สำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือภาพถ่ายหนังสือเดินทาง (Passport) ของหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้จัดการของห้างฯหรือ
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันห้างหรือบริษัททุกคนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และต้นฉบับ
5) ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านของหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้จัดการของห้างฯหรือกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน กรณีเป็นคน
ต่างด้าวต้องแสดงใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทย (Work Permit) หรือหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยซึ่ง
รับรองโดยหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้จัดการของห้างฯหรือกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และต้นฉบับ
6) หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประชาชนได้
ของผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและต้นฉบับ
11.4 กรณีเปลี่ยนเปลงทุนจดทะเบียน
1) แบบคำขอเปลี่ยนแปลงรายการสำหรับธุรกิจนำเที่ยว
2) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน แสดงถึงการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน
สามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ฉบับระบุรายชื่ออำนาจของผู้จัดการของห้างฯ หรือกรรมการผู้จัดการสถานที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ และสาขา (ถ้ามี) พร้อมวัตถุที่ประสงค์ที่ระบุว่าประกอบธุรกิจนำเที่ยว
3) บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ปีปัจจุบัน (บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่บริษัทจะต้องส่งให้นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเป็น
ประทุกจำปี ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น)ฉบับรับรองโดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (กรณีเป็นบริษัทจำกัดหรือ
บริษัทมหาชนจำกัด)
4) หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประชาชนได้
ของผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรอง สำเนาถูกต้องและต้นฉบับ
11.5 กรณีเปลี่ยนแปลงประเภทใบอนุญาต (จากต่ำไปสูง)
1) แจ้งเลิกกิจการ
2) ยื่นแบบคำขอใหม่
11.6 กรณีเปลี่ยนแปลงหลักประกัน (เฉพาะกรณีขอต่ออายุ)
1) แบบคำขอเปลี่ยนแปลงรายการสำหรับธุรกิจนำเที่ยว
2) หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงหลักประกัน
3) หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประชาชนได้
ของผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและต้นฉบับ
12. การขอใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ถ้าใบอนุญาตชำรุด สูญหาย หรือถูกทำลายในสาระสำคัญ ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อนายทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบถึงการชำรุด สูญหาย หรือถูกทำลายดังกล่าว
12.1 เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
12.1.1 กรณีชำรุดหรือถูกทำลายในสาระสำคัญ
(ก) แบบค่าขอใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
(ข) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ชำรุดหรือถูกทำลายในสาระ สำคัญ
(ค) หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตร
ประชาชนได้ของผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและต้นฉบับ
12.1.2 กรณีสูญหาย
(ก) แบบคำขอใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
(ข) ภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจ
(ค) หลักฐานการแจ้งความของพนักงานสอบสวน
(ง) หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตร
ประชาชนได้ของผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและต้นฉบับ
13. การขอคืนหลักประกัน
13.1 สาเหตุการขอคืนหลักประกัน
13.1.1 กรณีเลิกประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ให้แจ้งเลิกและขอคืนหลักประกันล่วง หน้า ก่อนเลิกประกอบธุรกิจนำเที่ยวไม่น้อยกว่า 30 วัน
13.1.2 กรณีต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวไม่ทันตามกำหนด
ให้แจ้งในวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ หรือภายหลังจากใบอนุญาตหมดอายุ
13.1.3 กรณียื่นต่ออายุ แต่นายทะเบียนแจ้งยกเลิกการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเนื่องจากไม่รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจนำเที่ยวภายในกำหนด หรือเอกสารประกอบยื่นไม่ครบถ้วนให้แจ้งในวันที่นายทะเบียนออก
หนังสือแจ้ง
13.2 เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอคืนหลักประกัน
13.2.1 มีหนังสือแจ้งเลิกประกอบธุรกิจนำเที่ยวและ/หรือขอคืนหลักประกัน โดยระบุข้อความ "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มี
เรื่องร้องเรียนหรือไม่อยู่ในระหว่างการดำเนินคดีหรือไม่มีหนี้เกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยวที่จะต้องชำระให้แก่นักท่อง
เที่ยว และ/หรือ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว"
13.2.2 ต้นฉบับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว หรือต้นฉบับใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
13.2.3 หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประชา
ชนได้ของผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและต้นฉบับ
14. การขอใบอนุญาตสาขา
14.1 การยื่นขอใบอนุญาตสาขา กระทำได้ 2 วิธีคือ
14.2.1 ยื่นในวันเวลาเดียวกับการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวของสำนักงานใหญ่
14.2.2 ยื่นเพิ่มเติมภายหลัง
14.2 เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอใบอนุญาตสาขา
(ก) แบบคำขอเปลี่ยนแปลงรายการสำหรับธุรกิจนำเที่ยว (กรณียื่นเพิ่มเติมภายหลัง)
(ข) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน แสดงถึงการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน
สามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ฉบับระบุรายชื่ออำนาจของผู้จัด
การของห้างฯ หรือกรรมการผู้จัดการสถานที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ และสาขา (ถ้ามี) พร้อมวัตถุที่ประสงค์ที่ระบุว่า
ประกอบธุรกิจนำเที่ยว (กรณีเป็นนิติบุคคล)
(ค) รูปถ่ายภายนอกด้านหน้าของอาคารสำนักงาน ขนาด7.60 ซ.ม. x 12.70 ซ.ม แห่งละจำนวน2 รูป พร้อมรับรองความ
ถูกต้อง
(ง) แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสำนักงานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยว พร้อมรับรองความถูกต้อง
(จ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองสถานที่ที่ใช้เป็นสำนักงาน เช่น สัญญาซื้อขาย หรือสัญญาเช่า หรือ
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ พร้อมหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของผู้ให้คำยินยอม
(ฉ) หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประชาชน
ได้ของผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและต้นฉบับ
หมายเหตุ : - หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
- ผู้รับมอบอำนาจต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
- เอกสารเฉพาะตัวของบุคคลใด ให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารของนิติบุคคลที่รับรองโดยหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องต้องใช้ต้นฉบับที่ทางราชการประทับตรารับรอง
ยื่นประกอบคำขอ
- ภาพถ่ายเอกสารของนิติบุคคล อาทิ สัญญาเช่า ฯลฯ ให้ผู้มีอำนาจของนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูก
ต้องพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล
การตรวจสอบประวัติ
ตามที่กฎหมายได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ว่าผู้มีอำนาจต้องไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษนั้น
คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์จึงได้มีมติให้ผู้มีอำนาจของธุรกิจนำเที่ยวทุกท่าน ที่ยื่นแบบคำขอใบอนุญาตหรือ แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะต้องตรวจสอบประวัติ โดยสามารถเลือกปฏิบัติได้ 2 วิธี คือ
1. ใช้เอกสารบันทึกแนบท้ายแบบคำ ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
1.1 ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว 2 แห่งที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวให้การรับรอง
1.2 ให้สมาคมธุรกิจนำเที่ยวที่เกี่ยวข้อง (กรณีเป็นสมาชิก) ให้การรับรอง
2. ถือหนังสือที่ ททท. ออกให้ไปติดต่อด้วยตนเองที่สถานีตำรวจที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่และรับ เอกสารใบรับของ เจ้าหน้าที่ตำรวจคืน
จากเจ้าหน้าที่ตำรวจ

เอกสารตรวจสอบประวัติในข้อ 1 หรือ 2 ให้นำไปยื่นไม่เกินวันรับใบอนุญาต หากไม่ส่งมอบภายในเวลาที่กำหนดจะมีผลต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวฉบับต่อไป หากเลือกใช้วิธีที่ 1 จะต้องกระทำใหม่ทุกครั้งที่ยื่นต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ข้อมูลแค่นี้พอไหมครับ
ถ้าไม่พอจะเพิ่มเติมให้อีก

     จาก :   ป.ช.ส.     03/18/03 - 15: 05
      อีเมล์ : hs1dgb@hotmail.com

      ความคิดเห็นที่ 3


         ขอข้อมูลเกี่ยวกับการเสียภาษีของบริษัทนำเที่ยวด้วยค่ะ เอาแบบละเอียดเลยนะค่ะ กำลังทำรายงานส่งอาจารย์อยู่ค่ะ
     จาก :   เด็กดื้อ     09/05/05 - 04: 15
      อีเมล์ : nanty_024@yahoo.com

      ความคิดเห็นที่ 4


         หาที่มันไม่ดีมาออกบ้าง
     จาก :       09/21/05 - 20: 43
      อีเมล์ :

      ความคิดเห็นที่ 5


         อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนจำหน่าย ทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก ต้องทำอย่างไรบ้างคะติดต่อที่ไหน ช่วยตอบหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ (งบประมาณ )
     จาก :   piglet     11/04/05 - 00: 37
      อีเมล์ : n_sirisub@hotmail.com

      ความคิดเห็นที่ 6


         ละเอียดมากๆเลยครับขอขอบคุณมากๆเลยครับ
     จาก :   llสบสนิทศิษsdu     01/19/09 - 01: 28
      อีเมล์ : aloha_kongzaa@hotmail.com

      ความคิดเห็นที่ 7


         ตั้งบริษัททัวร์เพื่ออะไร

     จาก :       02/06/09 - 14: 21
      อีเมล์ : bigandbox456@hotmail.com

      ความคิดเห็นที่ 8


         ถ้าตั้งแล้วต้องจดทะเบียนให้ถูกต้องหรือมัยค่ะ
หรือไม่จดก็ได้
     จาก :       06/29/09 - 17: 56
      อีเมล์ :

      ความคิดเห็นที่ 9


         อยากได้ขั้นตอนในการจัดตั้งบริษัทร์ทัวร์ในประเทศ และรายละเอียดต่าง ๆ ในการจัดบริษัทร์ด้วยขอบคุณ
     จาก :   nit     08/19/09 - 23: 42
      อีเมล์ : nit-th@hotmail.com

      ความคิดเห็นที่ 9


         อยากได้ขั้นตอนในการจัดตั้งบริษัทร์ทัวร์ในประเทศ และรายละเอียดต่าง ๆ ในการจัดบริษัทร์ด้วยขอบคุณ
     จาก :   nit     08/19/09 - 23: 44
      อีเมล์ : nit-th@hotmail.com

      ความคิดเห็นที่ 10


         อยากได้ขั้นตอนจัดตั้งบริษัททัวร์ในประเทศและรายระเอียดต่างๆในการจัดบริษัทด้วยขอบคุณ
     จาก :   na     12/02/09 - 12: 00
      อีเมล์ : bn_premiumgift@hotmail.com

      ความคิดเห็นที่ 11


         เว็ปไกด์อิสระ
www.oknation.net/blog/guides
     จาก :       12/16/09 - 14: 11
      อีเมล์ :

      ความคิดเห็นที่ 12


         ถ้าต้องการขั้นตอนจัดตั้งบริษัททัวร์ในประเทศและรายระเอียดต่างๆ ต้องเข้าไปอ่าน พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (Act of Tourism and Guide Registration 2008) ในเว็ป
http://www.oknation.net/blog/guides/2009/08/07/entry-1
อ่าน หมวด ๒ ธุรกิจนำเที่ยว หมวด ๖ การควบคุม หมวด ๗ บทกำหนดโทษ ถ้าเป็นไปได้ควรอ่านทั้งหมด จะได้เข้าใจอย่างละเอียด ส่วนหลักประกันและค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวนั้น มีดังนี้
OUTBOUND รหัส 11/xxxxx หลักประกัน 200,000 บาท ค่าธรรมเนียม 500 บาท
INBOUND รหัส 14/xxxxx หลักประกัน 100,000 บาท ค่าธรรมเนียม 500 บาท
DOMESTIC รหัส 12/xxxxx หลักประกัน 50,000 บาท ค่าธรรมเนียม 300 บาท
เฉพาะพื้นที่ รหัส 13/xxxxx หลักประกัน 10,000 บาท ค่าธรรมเนียม 100 บาท

ข้อมูลน่าจะพอสมควร ถ้าต้องการเพิ่มเมลล์มาได้ครับ
ส่วนเอกสารที่ใช้ประกอบการขอใบอนุญาต มีมากกว่า 12 ข้อ
ต้องคุยกันครับ

     จาก :   ไกด์พงษ์     01/14/10 - 01: 56
      อีเมล์ : hs1dgb@gmail.com

      ความคิดเห็นที่ 13


         พอดีหนูจะเปิดบริษัททัวร์ที่ตรังค่ะ พอดีคิดเส้นทางท่องเที่ยวที่แปลกแตกต่างไปจากบริษัทอื่นค่ะ แต่ไม่รู้จะปรึกษากับใคร เงินทุนพร้อมแต่ยังขาดประสบการณ์ กะว่าจะไปอบรมเพิ่มเติม มีบัตรบอร์นเงินค่ะ อยากพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่ตรังใหม่ค่ะ คล้ายๆกับหนูเป็นมดตัวเล็กค่ะ ยังงัยขอคำปรึกษาด้วยนะค่ะ 084-4434308
a_bad_girl1702@windowslive.com
     จาก :   Nan (New Guide)     01/26/10 - 16: 48
      อีเมล์ : a_bad_girl1702@windowslive.com

      ความคิดเห็นที่ 14


         รบกวนขอข้อมูลเกี่ยวกับการเสียภาษีของการประกอบธุรกิจนำเที่ยวกรณีจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา คิดว่าจะทำธุรกิจนำเที่ยว และรับจองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก นะคะ ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง และสามารถศึกษารายละเอียดได้จากที่ไหนบ้างคะขอคำแนะนำด้วยคะ
     จาก :   ตัวเล็ก     06/30/10 - 14: 42
      อีเมล์ : rakjung_kku@hotmail.com

      ความคิดเห็นที่ 15


         ถ้าจะขอเปลี่ยนชื่อผู้ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เนื่องจากครั้งแรกยื่นเรื่องเป็นนิติบุคคลแต่ใบอนุญาตออกมาเป็นชื่อกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นคนละเรื่องกัน จึงอยากทราบว่าถ้าไปดำเนินการขอแก้ไขให้เป็นชื่อนิติบุคคลจะได้ไหม และได้หมายเลขใบอนุญาตเดิมรึเปล่าครับ
     จาก :   รชต     07/06/10 - 15: 20
      อีเมล์ : ink_rachata@hotmail.com

      ความคิดเห็นที่ 16


         ขอแก้ไข Email ครับ

     จาก :   รชต     07/06/10 - 15: 23
      อีเมล์ : thaimorningsun7@hotmail.com

      ความคิดเห็นที่ 17


         ถ้าจัดนำเที่ยวเอง(มีบัตรไกด์สีบอร์นเงิน) แบบไม่ได้ผ่านบริษัททัวร์จะสามารถทำได้มั้ยค่ะ
     จาก :   AJ     07/22/10 - 17: 45
      อีเมล์ :

      ความคิดเห็นที่ 18


         ทำธุรกิจโรงแรม แต่ลูกค้าต้องการไปเที่ยว ทางโรงแรมจึงหาทัวร์ที่ไปเที่ยวให้ โดยได้ค่าคอมฯ % ผิดไหม ถ้าถูกต้องทำอย่างไร ช่วยชี้แนะด้วย
     จาก :   Sona     03/19/11 - 13: 06
      อีเมล์ :

      ความคิดเห็นที่ 19


         รบกวนถาม ถ้าจะตั้งร้านขายทัวร์ แต่จะจดเป็นเฉพาะที่ อยากทราบว่าถ้าเป็นบุคคลธรรมดา แล้วจำเป็นต้องจดทะเบียนเป็น หจก หรือ คณะบุคคล รึป่าว แล้ว ถ้าเกิดไม่จำเป็น แล้วป้ายบริษัท สำหรับบุคคลธรรมดา ต้องเสียภาษีอย่างไร ทั้งป้ายและรายได้ รบกวนตอบให้ที่น่ะค่ะ สีบสนมาก
     จาก :   ดาว     04/20/11 - 16: 02
      อีเมล์ : dowlaa@gmail.com

      ความคิดเห็นที่ 20


         ต้องการทราบว่าการจดทะเบียนนำเที่ยวต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ
     จาก :   อุ๋มอิ๋ม     05/10/11 - 13: 04
      อีเมล์ : aum_witchuda@hotmail.com

      ความคิดเห็นที่ 21


         ถ้าบัตรไกค์(สีบรอนด์เงิน) ไม่ได้ต่ออายุมาเป็นวลานานแล้ว เนื่องจากมีความจำเป็นบางอย่างจึงไม่สามารถเดินทางไปต่อใบอนุญาตได้ จะสามารถต่อได้หรือไม่ หมดตั้งแต่ปี 2547 ค่ะ ปัจจุบันก็2554แล้ว แล้วจะมีวิธีต่อได้หรือไม่้่
     จาก :   สุภัควัน ศรีกุลจันทร์     07/06/11 - 12: 30
      อีเมล์ : suphukkhawan@hotmail.com

      ความคิดเห็นที่ 22


         การจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว คือ TAT Licence ใช่ไหมค่ะ


     จาก :   Grace     01/24/12 - 18: 11
      อีเมล์ : prakaikaew_grace@yahoo.com

      ความคิดเห็นที่ 23


         พอดีอยากเปิดร้านทัวร์ที่พัทยา
(และอาจจะขายตัวเครื่องบินและจองที่พักด้วย) สถานที่มีแล้วค่ะ จดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว แต่ไม่รู้ต้องขอใบอนุญาติอะไรเพิ่มเติมอีกรึเปล่า รบกวนขอข้อมูลเพิ่มเติมด้วยค่ะ แล้วก็เรื่องการเสียภาษีด้วยนะค่ะ ไม่ทราบว่าจะศึกษารายละเอียดได้จากที่ไหนบ้างคะขอคำแนะนำด้วยคะ ขอบคุณค่ะ

     จาก :   miw     02/24/12 - 03: 49
      อีเมล์ : miw_1982@yahoo.co.th

      ความคิดเห็นที่ 24


         อยากทราบว่า การจดทะเบียน ททท ในกรณีเช่าหน้าตึก ของผู้ที่เช่าอยู่แล้วอีกที จะต้องใช้โฉนดตึกนั้นด้วย หรืออย่างไรค่ะ
     จาก :   ปัทมา ยะชะระ     07/02/12 - 17: 35
      อีเมล์ : yacara_pattama@hotmail.com

      ความคิดเห็นที่ 25


         ถ้าหากว่าเราจดทะเบียนเฉพาะพื้นที่ แล้วบางครั้งมีลูกค้าจากอินเดีย เข้ามาต้องการโอนเงินเข้าบัญชีของเราจะได้มั๊ยคะ
     จาก :   โม     07/08/12 - 12: 07
      อีเมล์ : nacha.gg2011@gmail.com

      ความคิดเห็นที่ 26


         อยากทราบรายละเอียด วิธีจัดตั้งบริษัททัวร์ การจดทะเบียนบริษัททัวร์ แล้วก็รายละเอียดที่ควรรู้ทั้งหมดที่เกี่ยวกับบริษัททัวร์ ขอบคุณมากๆครับ
     จาก :   จอร์ด     07/18/12 - 11: 59
      อีเมล์ : cs_phoenixbest@hotmail.com

      ความคิดเห็นที่ 27


         อยากขอคำแนะนำเปิดบริษัททัวร์ domestic จะต้องใช้เงินทุนประมาณ
เท่าไร ค่าเปิดบริษัท ค่าใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าใช้
จ่ายอ่ืน ๆ ไม่รวมอุปกรณ์สำนักงานและจะเปิดเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนดีและคำแนะนำอ่ืน ๆและขั้นตอนการดำเนินงาน
     จาก :   เอนก     08/22/13 - 13: 49
      อีเมล์ : ranek@hotmail.co.th

      ความคิดเห็นที่ 28


         ขอคำแนะนำหน่อยคร่า อยากเริ่มต้นเปิดบริษัททัวไปเที่ยวญี่ปุ่นคร่ามีแฟนอยู่ที่ญี่ปุ่นเป็นไกดพาเที่ยวที่นู่นได้ละเอียดเหมือนคนในท้องถิ่นแต่เริ่มต้นเปิดบริษัทจัดทำบริษัทที่เมืองไทยจะเริมยังไงดีค้ะ ไม่มีประสบการณ์มาก่อนเลย แต่ก็อยากลองทำดูเพราะใจรักบริการ แล้วก็อยากสนุกกับการทำงานนี้มากๆๆ ช่วยแนะนำขั้นตอนต่างๆรวมทั้ง แหล่งข้อมูลดีๆ ที่สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมนะค่ะ
     จาก :   กนิษฐา     09/17/13 - 21: 10
      อีเมล์ : kanita1346@hotmail.com

      ความคิดเห็นที่ 30


         พอดีว่าแป้งอยากจะเปิดบริษัททัวร์ค่ะ ที่ืทุ่งสง เป้าหมายก็เป็นชาวไทย ส่วนหนึ่งมาจากลูกค้าของพี่ที่มาใช้บริการเช่ารถทัวร์อยู่ ที่เหลือก็ต้องบุกตลาดเอง บริษัทจะตั้งหน้าขนส่งทุ่งสงเลยค่ะ แต่ทั้งนี้แป้งยังด้อยประสบการณ์ ถึงจะเรียนจบการท่องเที่ยวมาแต่ก็ไม่เคยได้ใช้ อยากทราบว่าแป้งต้องจดทะเบียนแบบไหนดีถึงจะโอเค
     จาก :   น้องแป้ง     09/26/13 - 16: 17
      อีเมล์ : phatsananlovely@gmail.com

      ความคิดเห็นที่ 31


         ขอข้อมุลหน่อยครับ พอดีผมอยากเปิดบริษัททัวร์ เน้นนำคนจีนมาเที่ยวไทยอะครับ ต้องทำยังไงบ้างครับ

line : banktd2533

ขอบคุณครับ
     จาก :   แบงค์     10/02/13 - 15: 49
      อีเมล์ : bang_word@hotmail.com

      ความคิดเห็นที่ 32


         ข้อ 2 รายระเอียดดีมาก เลย ครับรบกวนหน่อยครับถ้ามีอะรัยเพิ่มเติมมากกว่านี้ช่วยบอกที่น่ะครับอย่าเปิดมากเลยครับบริษัททัวร์
     จาก :   วรรธน์ธนัฐ     11/25/13 - 11: 53
      อีเมล์ : demons.dada@gmail.com

      ความคิดเห็นที่ 33


         อยากเปิดบริษัททัวร์เฉพาะรับคนจีนมาเที่ยวเชียงรายเชียงใหม่ต้องทำอย่างไรบ้าง
     จาก :   หนิง     01/13/14 - 04: 33
      อีเมล์ : huijean_123@hotmail.com

      ความคิดเห็นที่ 34


         ไกด์พงษ์ มีเบอร์อัพเดทไหมคะ
     จาก :   อารยา     03/19/14 - 15: 27
      อีเมล์ : ine_akira@hotmail.com

      ความคิดเห็นที่ 35


         ผมขออนุญาตเปิดโต๊ะทัวร์ยื่นขอเป็นสาขาแต่เอกสารแสดงกรรมสิทธ์ของเจ้าของโรงแรมที่ผมเช่าพื้นที่มีแต่สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของเดิมทางททท.บอกต้องใช้สำเนาโฉนดที่ดินด้วยทีนี้โฉนดที่ดินอยู่ในธนาคารแล้วผมจะทำยังไงดีครับ
     จาก :   ธวัช สุขช่วย     04/06/14 - 08: 18
      อีเมล์ : tawatzafari@hotmail.com

      ความคิดเห็นที่ 36


         ขอคำแนะนำหน่อยคร่า อยากเริ่มต้นเปิดบริษัททัวไปเที่ยวพม่าคร่ามีแฟนอยู่ที่พม่าเป็นไกดพาเที่ยวที่นู่นได้ละเอียด แต่เริ่มต้นเปิดบริษัทจัดทำบริษัทที่เมืองไทยจะเริมยังไงดีค้ะ ไม่มีประสบการณ์มาก่อนเลย แต่ก็อยากลองทำดู ช่วยแนะนำขั้นตอนต่างๆรวมทั้ง แหล่งข้อมูลดีๆ ที่สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมนะค่ะ


     จาก :   กัญญกาญจน์     06/18/14 - 13: 15
      อีเมล์ : keng.kan18@gmail.com

      ความคิดเห็นที่ 37


         สอบถามหน่อยค่ะ วันนี้ดิฉันไปขอลายเส้นสำหรับขายทัว และเราทำเที่ยวเฉพาะพื้นที่ แต่คนที่เราไปขอเขาบอกว่าคุณจะทำเฉพาะในพื้นที่ไม่ได้ คุณต้องทำในประเทศและต่องจ่ายเงินจำนวน 100000บาท ทำไม่ถึงเป็นงี้หล่ะใครรู้ช่วยบอกที แล้วเขามีมาให้เลือกทำไมถ้าเลือกไม่ได้
     จาก :   achara     06/30/14 - 11: 38
      อีเมล์ : bebyfar_18@hotmail.com   ข้อความ :
   ชื่อผู้ส่ง :
   อีเมล์ :
  
แจ้งลบข้อความไม่เหมาะสมCopyright © 2000 GuidesCenter.com All rights reserved.

banner10
banner11